พ.อ.วทัญญู  หลวงเทพ  คณะทำงานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคณะ  ลงพื้นที่สร้างการรับรู้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำเทศบาลตำบลบัลลังก์  ให้กับผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่  14  ตุลาคม  2564  เวลา  10.00 น. พ.อ.วทัญญู  หลวงเทพ  คณะทำงานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคณะ  ลงพื้นที่สร้างการรับรู้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำเทศบาลตำบลบัลลังก์  ให้กับผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่จริงของแต่ละหมู่บ้าน  ในวันที่  20  ตุลาคม  2564  โดยมีร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ผู้บริหารเทศบาลตำบลบัลลังก์  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับ  และรับทราบแนวทางการดำเนินการ  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ปัจจุบันเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเทศบาลตำบลบัลลังก์  เรียบร้อยแล้ว

ข่าว ณ วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 10:21 น. โดย ทต.บัลลังก์