ประเภทบัตรเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกต้ังที่ท่านมีรายชื่อ

ข่าว ณ วันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 9:36 น. โดย ทต.บัลลังก์