ประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองช่างฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ (เสียหายจากพายุโนอึล) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นั้น ขณะนี้ การเสนอของบประมาณของ จว.นม. ในส่วนของ ทต.บัลลังก์ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด แล้ว จำนวน 34 โครงการ วงเงิน 34,337,000- บาท และ จว.นม.(ปภ.จว.นม.) ได้ส่งให้กระทรวงมหาดไทย (กรม ปภ.) พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว ครับ

ข่าว ณ วันที่ 09 ธ.ค. 63 เวลา 9:42 น. โดย ทต.บัลลังก์