ประชุมข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมประจำเดือน  โดยมีข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมในหัวข้อตามหนังสือส่ังการ  และงานที่มอบหมาย  รวมทั้งกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.พ. 66 เวลา 16:07 น. โดย ทต.บัลลังก์