ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

 

ข่าว ณ วันที่ 30 มี.ค. 64 เวลา 10:23 น. โดย ทต.บัลลังก์