ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน , หมวด 7 วินัย การรักาษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย , หมวด 8 การอุธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13:35 น. โดย ทต.บัลลังก์