ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งต้ังและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13:47 น. โดย ทต.บัลลังก์