ประกาศ ก.จ.จ.ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13:30 น. โดย ทต.บัลลังก์