ประกาศ ก.จ.จงก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13:37 น. โดย ทต.บัลลังก์