ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13:46 น. โดย ทต.บัลลังก์