ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกท์คอนกรีต สายบ้านโนนเจดีย์ – บ้านกระดาน (ฟาร์มแย้) หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจดีย์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,980 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,880 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 11:23 น. โดย ทต.บัลลังก์