ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13:59 น. โดย ทต.บัลลังก์