บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง

         บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกระดับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการ ได้แก่ 

  1. เพลง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋
  2. เพลง ม่วนซื่นโฮแซว
  3. เพลง บายใจหรอย
  4. เพลง ชื่นใจฮิ
  5. เพลง ดีต่อใจ
  6. เพลง เกิดมาเป็นนายกฯ
  7. เพลง คิดถึง อปพร. คนดี
  8. เพลง Change for Good
  9. เพลง รี รี รี
ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 13:46 น. โดย ทต.บัลลังก์