นายกเทศมนตรี และคณะ ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ งป.19 ล้านบาท ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอนผิวจราจรถนนข้างต้นจากกรมชลประทาน ณ สง.โครงชลประทานนครราชสีมา

           วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ; พร้อมทีมงานเข้มแข็ง ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ งป.19 ล้านบาท ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอนผิวจราจรถนนข้างต้นจากกรมชลประทาน ณ สง.โครงชลประทานนครราชสีมา
           สำหรับถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ความยาว 3.620 กม. ได้รับงบประมาณ ปี 62 ดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี 64 เทศบาลฯ จึงต้องขอรับการถ่ายโอนผิวจราจรฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนาครับ
           เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณฯ ณ ศาลาจังหวัดฯ
ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 67 เวลา 11:41 น. โดย ทต.บัลลังก์