นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร รวจงานปรับภูมิทัศน์เตรียมงานปรับปรุงถนนสายหนองโพธิ์พร้อมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

     วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม  2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจงานปรับภูมิทัศน์เตรียมงานปรับปรุงถนนสายหนองโพธิ์ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว  ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16  กราบนมัสการพระอาจารย์ศรีปัญจะ และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างวิหาร  ณ วัดบรมศรีสิงหโพธิญาราม ณ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19  ร่วมติดตั้งป้ายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน   ณ บ้านกระดาน หมู่ 6   ให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์   ณ บ้านสระตะเฆ่  หมู่  8  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 25 ม.ค. 67 เวลา 13:45 น. โดย ทต.บัลลังก์