นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ, ผู้บริหาร อปท., ผอ.กองช่างฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ ในการนี้ อ.โนนไทย เสนอขอรับการพิจารณา 54 โครงการ วงเงิน 87,335,800.- บาท (ทต.บัลลังก์ 35 โครงการ วงเงิน 79,337,000.- บาท) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 09 ธ.ค. 63 เวลา 13:57 น. โดย ทต.บัลลังก์