นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับทรัพยากรน้ำภาค 5

          วันที่  29  สิงหาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ํธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับทรัพยากรน้ำภาค 5 ดังนี้🎉
          10.00 น. ตรวจพื้นที่แก้มลิงและคลองอีสานเขียว เพื่อกระจายน้ำไปยัง ม.6,ม.16,ม.1,ม.19,ม.14  งบประมาณ 17 ล้านบาท   ณ บ.กระดาน ม.6
          10.30 น. ตรวจพื้นที่โคกเพชร เพื่อจัดทำโครงการขุดสระพักน้ำจากระบบกระจายน้ำฯ  เพื่อกระจายน้ำฯ ณ บ.โนนทองพัฒนา ม.16
          11.20 น. ตรวจพื้นที่แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี(ป่าโจด) เพื่อกระจายน้ำไปยังสระผลิตน้ำประปาและแปลงเกษตรใช้น้ำน้อย งบประมาณ  32 ล้านบาท  ณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10
          12.00 น. ตรวจพื้นที่บึงหนองแวง เพื่อกระจายไปยังถังผลิตน้ำประปา สระวัด แปลงเกษตรใช้น้ำน้อย งป. 3 ล้านบาท ณ บ.หนองแวง ม.2
         14.30 น. ตรวจการสูบน้ำเข้าสระเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเทศบาลฯ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและน้ำมัน ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8
ข่าว ณ วันที่ 29 ส.ค. 66 เวลา 10:07 น. โดย ทต.บัลลังก์