นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจงานในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจงานในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ดังนี้
เวลา 10.00 น. ตรวจงานซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 3 กม.และงานขยายสะพานข้ามคลองฯ ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง ณ บ.กุดเวียน ม. 4
เวลา 10.45 น. ตรวจงานลงลูกรังโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางซีเมนต์ฯ ถนนสายสนามกีฬา-โนนเจดีย์ ยาว 2.9 กม. ณ กม.1+090 บ.คูเมือง ม.3
เวลา 11.45 น. ตรวจงานปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและการบดทับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) ยาว 2.2 กม. ณ กม.0+950 บ.เมืองเก่า ม.12
เวลา 13.00 น. ตรวจงานติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสะอาด ณ บ.โกรกหอย ม.13 และ บ.กระดาน ม.6
เวลา 14.00 น. ตรวจงานตามแผนพัฒนาจังหวัด งป.20 ลบ.
– งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ยาว 3.215 ม.) ณ กม.0+050 บ.กุดเวียน ม.4
– (ภาพตรวจเมื่อ 18 ธ.ค.63)งานขุดลอกแก้มลิง 37 ไร่ พร้อมอาคารประกอบ ณ บ.กระดาน ม.6 และงานขุดลอกคลองอีสานเขียว ยาว 2.9 กม. พร้อมงานท่อลอดรับน้ำ ณ กม.0+045 – 2+900 บ.โนนเจดีย์ ม.1

ข่าว ณ วันที่ 22 ธ.ค. 63 เวลา 9:50 น. โดย ทต.บัลลังก์