นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ดูงาน/งานขุดลอก/งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจสอบแนวอุทิศที่ดินเพื่อพัฒนาเส้นทาง ณ บ.หนองแวง ม.2, เวลา 14.00 น. ตรวจงานตามแผนพัฒนาจังหวัด งป.20 ลบ. ประกอบด้วยงานขุดลอกแก้มลิง 30 ไร่ (ขายมูลดิน) พร้อมอาคารประกอบ, งานขุดลอกคลองอีสานเขียว ยาว 2.9 กม. พร้อมงานท่อลอดรับน้ำ และงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ยาว 3.215 ม. ณ บ.กระดาน ม.6 และเวลา 16.00 น. ตรวจงานเคลียร์พื้นที่และย้ายเสาไฟฟ้า ตามโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางซีเมนต์ฯ สายสนามกีฬา-โนนเจดีย์ ยาว 2.9 กม. งป. 9.955 ลบ. ณ บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 9:28 น. โดย ทต.บัลลังก์