นายกเทศมนตรี ตรวจงานขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC /ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 35 โครงการ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมคณะ ตรวจงานขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน LMC ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง,ตรวจงานเคลียร์พื้นที่โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางซีเมนต์ฯ สายสนามกีฬา-โนนเจดีย์ ยาว 2.9 กม. งป. 9.955 ลบ. ณ กม.2+850 ม.4, ตรวจงานตามแผนพัฒนาจังหวัด งป.20 ลบ. (งานขุดลอกแก้มลิง 35 ไร่ (ขายมูลดิน) พร้อมอาคารประกอบ, งานท่อลอดรับน้ำ,งานคลองผันน้ำ ม.6, งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ยาว 3.215 ม. ณ กม.0+900 ม.4) ต.บัลลังก์ และเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในโอกาสนี้ได้เสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 35 โครงการ งป.79.337 ลบ. เข้าคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป ณ อบต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 63 เวลา 9:45 น. โดย ทต.บัลลังก์