นายกเทศมนตรีเข้าพบหัวหน้าหมวดทางหลวงโนนไทย และประธานประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ปฏิบัติราชการประจำวันดังนี้
เวลา 09.30 น. เข้าพบนายเอกราช ปิดตะคุ หัวหน้าหมวดทางหลวงโนนไทย แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 เพื่อหารือขอความอนุเคราะห์วัสดุที่ได้จากการขุดรื้อถนนฯ
สำหรับนำมาซ่อมแซมถนนในพื้นที่ที่ชำรุดฯ
ณ หมวดทางหลวงฯ ต.โนนไทย
เวลา 13.30 น. ประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน.ส่วนราชการ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมเสนอโครงการ/งบประมาณ ปี 67 เพิ่มเติม และปี 68 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 02 ต.ค. 66 เวลา 16:14 น. โดย ทต.บัลลังก์