นายกเทศมนตรีติดตามระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

               ติดตามและประเมินผลช่วยให้พี่น้องตำบลเราสามารถปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสียหายในอนาคตระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของพี่น้องเรา ที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 31 แห่ง  ปี 2559
– บ้านเมืองเก่า 5 แห่ง
ปี 2562
– บ้านเมืองเก่า 18 แห่ง
– บ้านโพธิ์ตาสี 1 แห่ง
– บ้านบัลลังก์ 1 แห่ง
– บ้านสระตะเฆ่ 2 แห่ง
ปี 2564
– บ้านเมืองเก่า 3 แห่ง
– บ้านสระตะเฆ่ 1 แห่ง
ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 14:59 น. โดย ทต.บัลลังก์