นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ออกบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมาย 8 โรคเรื้อรัง ด้วยรถราง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ จุดบริการฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 269 ราย (รพ.สต.สระตะเฆ่) และจุดบริการฯ รพ.สต.คูเมือง 404 ราย

           วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ออกบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมาย 8 โรคเรื้อรัง ด้วยรถราง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ จุดบริการฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 269 ราย (รพ.สต.สระตะเฆ่) และจุดบริการฯ รพ.สต.คูเมือง 404 ราย จากบุคลากรทางการแพทย์ฯ ในโอกาสนี้ได้จัดนมกล่อง ขนม และน้ำดื่มไว้บริการผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ทุกราย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และ อสม. ให้บริการและอำนวยความสะดวก ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ทั้ง 2 แห่ง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 10:34 น. โดย ทต.บัลลังก์