นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รพ.โนนไทย, สสอ.โนนไทย และ รพ.สต. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 

       

             วันที่ 31 สิงหาคม 2564  เวลา 07.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รพ.โนนไทย, สสอ.โนนไทย และ รพ.สต. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ โดยมี ปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน และ อสม. ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการ
เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางกัญญาภัค หอมสนิท นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย และนายกวี ชิ้นจอหอ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการและและผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์
เวลา 17.00 น. ตรวจการวางท่อจากคลองระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อระบายน้ำลงสู่ลำห้วยเชียงไกร และสถานการณ์น้ำฯ ล่าสุด (1 ก.ย.64,07.30 น.) ณ คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา -ฝั่งซ้าย,อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 13:44 น. โดย ทต.บัลลังก์