นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะให้การต้อนรับพันโทวุฒิภัทร ชัยธีราวุธ พร้อมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค/ให้การต้อนรับนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

          วันที่ 26 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะให้การต้อนรับพันโทวุฒิภัทร ชัยธีราวุธ พร้อมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ตอ./น. เข้าหารือการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำต้นแบบฯ ตามนโยบายคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติฯ ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์
เวลา 13.30 น. ให้การต้อนรับนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เดินทางมาพบปะเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมีเกษตรอำเภอโนนไทย และผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 และในโอกาสนี้ เกษตรจังหวัดฯ และคณะ ได้กรุณามอบน้ำดื่ม ผลไม้ เมล็ดพันธ์ุพืช ผัก ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย

 

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 64 เวลา 14:19 น. โดย ทต.บัลลังก์