นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โควิด-19/ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนี้
เวลา 09.00 น. รับมอบเครื่องซักผ้าจากนายเมือง พี่พิมาย ผญบ.ม.1,รอง ประธานสภา,สท.,อสม. พร้อมคณะ
และได้ส่งมอบให้ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อฯ (CI) เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาด ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ หมู่ 8
เวลา 09.30 น. รับมอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค จากนายสมศักดิ์ เถื่อนสันเทียะ ผญบ.ม.19,นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด ประธานสภาฯ,สท.,อสม. พร้อมคณะ
เวลา 09.45 น. รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มจาก พระเดชพระคุณพระครูโสภณบุญกิจ เจ้าคณะตำบลบัลลังก์เขต 2/เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่ พร้อม ผญบ.,สท.,อสม. และคณะ
และเวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร,ปลัด,
ข้าราชการ ,พนักงาน,
ผญบ.ม.2 ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เพื่อเตรียมขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พักคอยรอกลับบ้าน (CI) พร้อมกับรับมอบน้ำดื่มจากนายสมพร อินอ่อน ณ วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 10:27 น. โดย ทต.บัลลังก์