นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธานำน้ำดื่มและสิ่งของมาบริจาคให้แก่ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

          วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธานำน้ำดื่มและสิ่งของมาบริจาคให้แก่ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง และศูนย์พักคอยรอการส่งต่อการรักษาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนี้
เวลา 09.30 น. รับมอบสิ่งจากนายอุ่นเรือน ขันต์สันเทียะ ผญบ.ทำนบพัฒนา ม.17
เวลา 10.00 น. รับมอบน้ำดื่ม 132 แพ๊ค จากพระเดชพระคุณพระครูโสภณบุญกิจ (สมพงษ์ กตปุญโญ) เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 2/เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่ ร่วมกับคณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา โดยมีนายสมบัติ หมั่นกุดเวียน ผญบ.สระตะเฆ่ ม.8, นายไพโรจน์ ประจงกลาง ผญบ.สระตะเฆ่หิน ม.15, นายวิษณุพงษ์ สุริยา สท.เขต 2 และ อสม.ทั้ง 2 หมู่ ร่วมบริจาคและเป็นตัวแทนมอบ
และเวลา 11.00 น. ต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าที่พัก ณ ศูนย์กักกัน ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 10:46 น. โดย ทต.บัลลังก์