นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ระดับอำเภอ

       

          วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ระดับอำเภอ โดยมีนายสมพงษ์ หอมสนิท  นายอำเภอโนนไทย และนายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย ร่วมจัดเตรียมและร่วมอำนวยการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ณ อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา บ้านโคกพรม ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 13:34 น. โดย ทต.บัลลังก์