นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบัลลังก์ ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมบุคลากรในสังกัด และ อสม.ในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ระดับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบัลลังก์ ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมบุคลากรในสังกัด และ อสม.ในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ระดับอำเภอ โดยนายสมพงษ์ หอมสนิท  นายอำเภอโนนไทย อำนวยการปฏิบัติอย่างบูรณาการ ณ สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา บ้านโคกพรม ตำบลสายอออำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13:30 น. โดย ทต.บัลลังก์