นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  แจ้งความคืบหน้าการติดตามโครงการ/งบประมาณ ปี 67,68 งบสำนักนายกฯ งบกรมทรัพย์ฯ งบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบกลุ่มจังหวัดฯ งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา

 

                     วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  แจ้งความคืบหน้าการติดตามโครงการ/งบประมาณ ปี 67,68 งบสำนักนายกฯ งบกรมทรัพย์ฯ งบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบกลุ่มจังหวัดฯ งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ในการประชุมหัวหน้าส่วนฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ณ บ้านสระขุด หมู่ 14 มอบภารกิจงานป้องกันฯ ซ่อมไฟฟ้าส่่องสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.พ. 67 เวลา 10:33 น. โดย ทต.บัลลังก์