นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานประชุมชี้แจงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกินในโค-กระบือให้กับเกษตรกร

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานประชุมชี้แจงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกินในโค-กระบือให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีนายปรีชา อันชำนาญ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และคณะร่วมประชุมชี้แจงฯ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร และประธานสภา ออกตรวจคุณภาพโคที่อยู่ในภาวะติดเชื้อฯ ของเกษตรกร พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฯ ต่อความห่วงใยในสถานการณ์และแนวทางช่วยเหลือ ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18, และ บ.โนนเจดีย์ ม.1
เวลา 11.00 น. สำรวจข้อมูลคูส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ที่อยู่ในสภาพชำรุดและตื้นเขินเนื่องจากอายุการใช้งานโดยใช้เทคโนโลยี(โดรน) เพื่อจัดทำฐานข้อมูล พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฯ ในการจัดแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาชีพการเกษตรและการท่องเที่ยว และสามารถพัฒนายกระดับให้เป็นตำบลอัจฉริยะต่อไป ณ คูส่งน้ำ คลองสายใหญ่ฝั่งขวา/ซ้าย ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 มิ.ย. 64 เวลา 12:21 น. โดย ทต.บัลลังก์