นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรม Kick-off พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ  ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และร่วมเป็นกรรมการอนุญาตจัดตั้งวัด ณ บรมศรีสิงหโพธิญาราม

             วันที่ 2 พ.ย.66 : เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรม Kick-off พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ  ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักพระพุทธศาสนาฯ ณ อำเภอโนนไทย     และ  เวลา 10.00 น. ร่วมเป็นกรรมการอนุญาตจัดตั้งวัด ณ บรมศรีสิงหโพธิญาราม บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19 ต.บัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 66 เวลา 9:55 น. โดย ทต.บัลลังก์