นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ตรวจงานลอกวัชพืช และการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

          วันพุธที่  13  กันยายน  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาตำบลตามภารกิจดังนี้
          เวลา 13.00 น. ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบัลลังก์-ดอนตำแย ณ บ.บัลลังก์ ม.11
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กรุณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างฯ และขอบพระคุณท่าน สจ.สุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ที่กรุณาประสานและผลักดันงบประมาณฯ เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่งครับ🙏🙏
          เวลา 14.30 น. ตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างคลองส่งน้ำจากคลอง ชป.-บึงหนองศาลา ต่อจากเดิม
ณ บ.บัลลังก์ ม.11
         เวลา 15.00 น. ตรวจงานลอกวัชพืชเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ณ บ.ทำนบพัฒนา ม.17
         เวลา 15.30 น. ตรวจการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำฯ เข้าสระผลิตน้ำประปา ณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10
ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 11:31 น. โดย ทต.บัลลังก์