นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมทำความสะอาดพื้นอาคารโรงเรียนเทพคงคา ตรวจพื้นที่โครงการและร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาเสนอโครงการ

           วันที่  18  กันยายน  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  มีความใย  มุ่งมั่น  ตั้งใจ  ประสานงานตามภารกิจ ดังนี้
                เวลา 09.30 น. จัดกำลังพลและเครื่องมือร่วมทำความสะอาดพื้นอาคารฯ น้ำเอ่อล้นเมื่อคืน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมจากพายุฝน ณ โรงเรียนเทพคงคา บ.หนองแวง ม.2
                เวลา 10.30 น. ร่วมวางผังพิกัดที่ตั้งโครงการฯ และแนววางท่อกระจายน้ำโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ งป. 17,000,000 บาท  ณ  บ้านกระดาน หมู่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 11.45 น. ตรวจพื้นที่พร้อมผู้ประกอบการก่อนลงงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายโนนทองพัฒนา – โนนเจดีย์พัฒนา ช่วง กม.3+620 – กม.4+150 งป.2,009,000 บาท   ณ  บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  หมู่ 1  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
                เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาและการเสนอโครงการฯ/งบประมาณทุกด้านในพื้นที่ของเทศบาลฯ ในวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ สัญจรฯ  ณ  บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ย. 66 เวลา 10:53 น. โดย ทต.บัลลังก์