นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยปลัดฯ,นักพัฒน์ และ นวก.เกษตรฯ ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี 64

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยปลัดฯ,นักพัฒน์ และ นวก.เกษตรฯ ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี 64 พื้นที่ ทต.บัลลังก์ เพื่อเสนอ สนง.จว.นม. สำหรับส่งสำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทันกรอบเวลาที่กำหนดในการอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางฯ ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ค. 64 เวลา 16:13 น. โดย ทต.บัลลังก์