นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเตรียมรับการทวน สอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

         

              วันนี้(ศุกร์)ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเตรียมรับการทวน สอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการ/ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น,ปลัดฯ,หน.สป.,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,นักพัฒนาชุมชน,ผอ.รพ.สต.,ผอ.รร.และประธาน อสม.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนให้ประชาชนมีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาโลกร้อน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของการทำถังขยะเปียก ประโยชน์ของขยะเปียก และมีการลงมือปฏิบัติจัดทำถังขยะเปียก ตามจุดพื้นที่ทุกครัวเรือน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 65 เวลา 14:07 น. โดย ทต.บัลลังก์