นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯและสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯและสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ดังนี้
           เวลา 11.00 น. อำนวยการวางแนวระบบระบายน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด         ณ คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายบ้านกุดเวียน หมู่ 4
           เวลา 13.00 น. ร่วมตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำฯและรางระบายน้ำใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำจากพายุฝนที่จะเข้ามา ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่างตำบลบัลลังก์
           เวลา 14.00 น. สำรวจเส้นทางคมนาคมที่เสนอเข้าแผนเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 1 สายทาง, เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท 1 โครงข่าย และถนนที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ไปแล้วเมื่อ 25 ก.ค.65 จำนวน 44 สายทาง งบ 119,534,000 บาท ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา 14:31 น. โดย ทต.บัลลังก์