นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตำบลบัลลังก์ว่าด้วย “การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลบัลลังก์”

วันนี้(ศุกร์) ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตำบลบัลลังก์ว่าด้วย “การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลบัลลังก์” โดยมีนายกวี  ชิ้นจอหอ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย นางอรสา ภูมิรัชธรรม ผอ.รพ.สต.คูเมือง และนางสายสุดา ตั้งศิริวัฒนวงศ์ ผอ.รพ.สระตะเฆ่ ร่วมลงนามโดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน/สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน/ผช., อสม. และผู้แทน สปสช.เขต 9 ร่วมเป็นเกียรติและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 11:13 น. โดย ทต.บัลลังก์