นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เดินทางเข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,นายเจตนิพัทธ์ฯ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาฯ

วันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เดินทางเข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,นายเจตนิพัทธ์ฯ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาฯ เพื่อติดตามขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายโนนเจดีย์-โนนทองพัฒนา (ช่วงที่ 2) วงเงิน 8,712,000.- บาท และรายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายกกไข่เน่า-หนองแวง โดยมีผู้แทนรอมอบเอกสารข้อสั่งการโครงการฯ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาติดการประชุม และได้เข้าพบนายโกมินทร์ฯ ผอ.กลุ่มงานจัดทำงบประมาณฯ เพื่อหารืองบประมาณ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 11.00 น. เข้าพบ ผอ.กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อหารือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ

ข่าว ณ วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 10:17 น. โดย ทต.บัลลังก์