นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการกระจายอำนาจและการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นระดับชาติ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฏรฯ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดตั้งหน่วยส่งเสริมการกระจายอำนาจและการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นระดับชาติ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฏรฯ โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน ในโอกาสนี้ได้นำเสนอปัญหา อุปสรรค ในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย ณ โรงแรม เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 09 มี.ค. 65 เวลา 14:26 น. โดย ทต.บัลลังก์