นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ/ประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์

            วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
             เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านสระตะเฆ่ ม.8
           เวลา 14.00 น. ตรวจผลการผลิดอกต้นชมภูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการ Bullung Color Street ณ บ้านกุดเวียน ม.4
          เวลา 15.00 น. ตรวจงานชั้นลงลูกรังโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหนองแจง-ดอนยาว ณ บ้านดอนยาวม.7  ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บ้านหนองแวง ม.2 ดังนี้
             เวลา 16.00 น. ตรวจพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแวง
           เวลา 16.30 น. ตรวจพื้นที่เตรียมปลูกชมพูพันธ์ุทิพย์ ตามโครงการBullung Color Streetถนนสายหนองแวง-โนนหินขาว
         เวลา 18.30 ประชุมเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ บึงหนองแวง ม.2 ตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 11:09 น. โดย ทต.บัลลังก์