นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ตรวจงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ 5 โครงการ

       

           วันที่ 31 มกราคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ตรวจงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ 5 โครงการ ดังนี้เวลา 09.30 น. ตรวจพื้นที่จัดทำโครงการเสริมผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete (Overlay) ยาว1.3 กม. ถนนสายกระดาน
-บ้านเขื่อน ณ บ้านกระดาน หมู่ 6 และโนนทองพัฒนา ม.16เวลา 10.30 น. ตรวจงานเทคอนกรีตคลองส่งน้ำฯ ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11
เวลา 11.20 น. ตรวจงานเทคอนกรีตฯ ถนนสายบ้านดอนยาว-บัลลังก์ ณ บ้านดอนยาว หมู่ 7
เวลา 15.00 น. ตรวจงานเทคอนกรีต ถนนสายบ้านสระขุด-ด่านใน ณ บ้านสระขุด หมู่ 14
เวลา 16.00 น. ตรวจงานวางไวร์เมซ (Wire mesh)และเทคอนกรีตถนนสายอุดมสุข ณ บ้านสระตะเฆ่หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 13:35 น. โดย ทต.บัลลังก์