นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ตรวจงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ

       

             วันที่ 26 มกราคม 2565ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ตรวจงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ดังนี้
            เวลา 12.30 น. งานปูผิวทางด้วย Asphaltic Concrete เสริมผิวจราจร (Overlay) ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3
            เวลา 14.30 น. ตรวจการวางไวร์เมซ ( Wire mesh) และการเทคอนกรีตถนนสายบ้านสระขุด-ด่านใน ณ บ้านสระขุด  หมู่ 14 ตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 13:24 น. โดย ทต.บัลลังก์