นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯมอบถุงยังชีพ  และสิ่งของแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต่างๆ

          วันที่ 20 มกราคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯมอบถุงยังชีพ  และสิ่งของแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต่างๆ ที่ยังตกค้าง (ครบ 2,300 ครัวเรือน) และผู้พิการ ยากไร้ ดังนี้
เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านโกรกหอย หมู่ 13
เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15
เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านสระตะเฆ่  หมู่ 8
เวลา 11.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุระยะสั้น รุ่น 3 (19 รุ่น) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์
เวลา 11.30 น. มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ครอบครัวผู้พิการ และผู้ยากไร้ ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 และบ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 16.00 น. ตรวจความเรียบร้อยงานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ถนนสายรอบบึงฯ และเตรียมพัฒนาเป็น landmark ในอนาคต  ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 16.00 น. รองนายกฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำไหลผ่าน เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนสายท่าชุงลุง,หนองผักกะเฉด ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 14:21 น. โดย ทต.บัลลังก์