นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ จำนวน 4 สายทาง

           วันพุธที่ 12 มกราคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ จำนวน 4 สายทาง ดังนี้
เวลา 13.30 น. ตรวจงานวางไวร์เมช (Wire mesh) และการเทคอนกรีตฯ ถนนสายบ้านคูเมืองใหม่-โนนเจดีย์ (หน้า ร.ร.บึงคำคู) ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
เวลา 14.10 น. ตรวจผลการเทคอนกรีตฯ ถนนสายบ้านน้อย-คูเมืองใหม่ พร้อมวางแผนการปลูกต้นไม้ตามโครงการ Bullung Collor Stress ณ บ้านน้อย หมู่ 5
เวลา 14.40-15.30 น. ตรวจวางไวร์เมช (Wire mesh) และเทคอนกรีต ถนนรอบบึงหนองแวง และตรวจผลการเทคอนกรีต พร้อมวางแผนเตรียมการปลูกต้นไม้ตามโครงการ Bullung Color Stress ถนนสายหลังวัดฯ ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 10:16 น. โดย ทต.บัลลังก์