นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมสมาชิกสภาฯ เข้ารับเอกสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

         วันที่ 25 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมสมาชิกสภาฯ เข้ารับเอกสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,058 โครงการ (ทต.บัลลังก์ 17 โครงการ วงเงิน 103,443,000.- บาท) เพื่อนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพ ให้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 25 ธ.ค. 64 เวลา 16:03 น. โดย ทต.บัลลังก์