นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมมอบปัจจัย,สิ่งของและถุงยังชีพแก่พระภิกษุและหน่วยงานในพื้นที่ ตำบลบัลลังก์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โควิด-19

           วันที่ 1 ธันวาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมมอบปัจจัย,สิ่งของและถุงยังชีพแก่พระภิกษุและหน่วยงานในพื้นที่ ตำบลบัลลังก์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โควิด-19 ดังนี้
           เวลา 09.30 น. ณ รพ.สต.คูเมือง หมู่ 3
           เวลา 10.00 น. ณ วัดโนนเจดีย์ หมู่ 1
           เวลา 10.30 น. ณ วัดกระดาน หมู่ 66
           เวลา 11.00 น. ณ วัดคูเมือง หมู่ 3
           เวลา 11.20 น. ณ วัดโนนสะอาด หมู่ 5
           เวลา 11.45 น. ณ วัดบัลลังก์ หมู่ 11
           เวลา 12.15 น. ณ วัดเทพคงคา หมู่ 2
           เวลา 12.45 น. ณ วัดกุดเวียน หมู่ 4 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 ธ.ค. 64 เวลา 11:11 น. โดย ทต.บัลลังก์