นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเกิดอุทกภัย และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันฯ โควิด 19

            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเกิดอุทกภัย และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันฯ โควิด 19 โดยมีนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอาวุโส อ.โนนไทย
น.ส.สมนิตย์ เหล็กอุ่นวงษ์ เกษตร อ.โนนไทย กำนัน ต.บัลลังก์ และ ผอ.รพ.สต.คูเมือง ร่วมชี้แจง ณ ศาลาประชาคมบ้านคูเมือง หมู่ 3
           เวลา 16.00 น. ร่วมกับรองนายกฯ ติดตามการซ่อมแซมถนนสายโนนเจดีย์-โนนทองพัฒนา และผนังคลองอีสานเขียวที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย รอบ 2 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว และให้ทำการแก้ไขแนวผนังคลองฯ ใหม่ โดยให้วางแนวหินเพิ่มเติมและเปลี่ยนชั้นดินฝั่งคลองที่มีความเหมาะสมกับการป้องกันพังทลายใหม่ ณ บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 13:22 น. โดย ทต.บัลลังก์