นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ส่งเอกสารแผนงาน/โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น

     

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ส่งเอกสารแผนงาน/โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (เพิ่มเติม )ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 2 (ทต.บัลลังก์ จำนวน 10 โครงการ 39,625,000 บาท) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 13:10 น. โดย ทต.บัลลังก์