นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ และส่งเอกสารขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น

             วันที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ และส่งเอกสารขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ห้วง 7 ก.ย.64-ปัจจุบัน )ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 1 จำนวน 439 โครงการ วงเงิน 1,323,242,662.- บาท (ทต.บัลลังก์ 28 โครงการ วงเงิน 150,928,000.- บาท) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าว ณ วันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 10:35 น. โดย ทต.บัลลังก์